نبشی منقطع ناودانی منقطع

توضیحات

طبق آیین نامه 2800 کلیه مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت براجرای ساختمان ها ، مالکان ، کارفرمایان ، ناظران و مجریان ساختمان ملزم به رعایت و اجرای پیوست ششم آیین نامه 2800 می باشند .
استفاده از ناودانی منقطع یا نبشی منقطع بابت وال پست نسبت به نبشی کشی از نظر قیمت و کیفیت با صرفه تر بوده و زمان اجرا را کاهش می دهد .