خرپا استاندارد 10- 20- 25 – 30

توضیحات

عضو اصلی تیرچه خرپا می باشد که از دو روش نورد گرم و سرد تولید می شود .
به صورت تقریبی می توان گفت هرچه ارتفاع خرپا بیشتر باشد باربری بیشتری را دارد .
خرپا را با 3 فی قطر میلگرد و قطر زیگزاگ آن در بازار معرفی می شود .
حدود وزن یک متر طول خرپای 3 فی 8 زیگزاد 4.2 ارتفاع 20 1/8 کیلوگرم می باشد .
حدود وزن یک متر طول خرپای 3 فی 8 زیگزاد 4.2 ارتفاع 25 2 کیلوگرم می باشد .