بتن و افزودنی های شیمیایی

توضیحات

بابت سرعت کیرش و یا اضافه کردن مقاومت بتن از مواد افزودنی استفاده می شود .