سنگ لاشه

توضیحات

با شکل های نا منظم چند وجهی جهت محوطه سازی کاربرد دارد .